มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
January 26, 2024
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
February 19, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการฝ่ายบริหาร และดร.อุบล ทองปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งคณะ ให้การต้อนรับ โดยมีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน ITA ที่ผ่านมาประกอบด้วย

    1. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
    2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
    3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาารณะ (OIT)

พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการพัฒนาด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ดีต่อไป