มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร”

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
February 19, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร”

วันที่ 24 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร” ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 8/2567 โดยมี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงาน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล