มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
February 8, 2024
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร”
April 24, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า และดร.สิริวิท อิสโร คณะที่ปรึกษาการประเมินจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการยกระดับคะแนนแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการอบรมครั้งนี้ มีการเสวนา เรื่อง แนวทางการยกระดับคะแนน ITA โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมการเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.สิริวิท อิสโร คณะที่ปรึกษาการประเมินจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมิน ITA กับการดำเนินงานของหน่วยงานตนเองได้ และเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้รับผิดชอบของส่วนงาน

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล