มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
December 28, 2023
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
February 8, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ดร.สิริวิท อิสโร คณะที่ปรึกษาการประเมินภายนอก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายจักรกฤษณ์ พางาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชํานาญการพิเศษ) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ แนวทางพัฒนาด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แนวทางพัฒนาด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และแนวทางพัฒนาด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แนะแนวทางให้กับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำเครื่องมือการประเมิน ITA ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เกิดความโปร่งใส มีคุณธรรม ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้

ข่าวและภาพโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล