MU ITA Awards

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การปรับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
July 13, 2023
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่สนใจ สมัครใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)
November 28, 2023

MU ITA Awards

รายชื่อส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (MU ITA Awards 2023)

 

           ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) โดยให้ส่วนงานและหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกปีงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรประกาศรายชื่อส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับส่วนงานและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

1. รางวัลส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล “ผ่าน” ระดับ “A” (MU ITA Awards) จำนวน 13 ส่วนงานหรือหน่วยงาน เรียงลำดับตามผลคะแนน ได้แก่

(1) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

(2) คณะทันตแพทยศาสตร์

(3) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

(4) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

(5) วิทยาเขตกาญจนบุรี

(6) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

(7) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

(8) คณะพยาบาลศาสตร์

(9) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

(10) คณะสาธารณสุขศาสตร์

(11) คณะศิลปศาสตร์

(12) โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

(13) คณะวิทยาศาสตร์

2. รางวัลส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล สูงที่สุด (Best MU ITA Award) จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

3. รางวัลส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สูงที่สุด จำนวน 2 ส่วนงาน (MU ITA Awards: Best OIT) เรียงลำดับตามตัวอักษร ได้แก่

(1) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

(2) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

4. รางวัลส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สูงที่สุด (MU ITA Award: Best IIT) ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์

5. รางวัลส่วนงานหรือหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สูงที่สุด (MU ITA Award: Best EIT) ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย