ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
May 25, 2023
กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
June 16, 2023

ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี คุณจตุพร จิรพงศ์ไพโรจน์ เจ้าพนักงานการป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ชี้แจงแนวทางการตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ การประเมิน ITA ถือเป็นการประเมินในระดับชาติ โดยประชาชนทุกคน ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล