มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
May 25, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง และดร.สิริวิท อิสโร คณะที่ปรึกษาการประเมินจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของส่วนงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล