กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
May 25, 2023
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การปรับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
July 13, 2023

กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ชี้แจงแนวทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ของสำนักงาน ป.ป.ช. จัดโดย กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน ผู้แทนส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ส่งเสริมธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยในระยะยาวโดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล