มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2567

ม.มหิดล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
December 18, 2023
มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566
December 28, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือจากประชาคมมหิดล งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัลที่มีมูลค่ามากเกินควรหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

อ่านรายละเอียดทั้งหมด

https://mahidol.ac.th/th/2023/no-gift-policy-2567