ม.มหิดล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่สนใจ สมัครใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)
November 28, 2023
มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2567
December 28, 2023

ม.มหิดล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ มีผู้บริหารส่วนงาน ผู้แทนส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

จากนั้น เป็นการบรรยายสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยคณะที่ปรึกษาการประเมินภายนอก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ได้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และกิจกรรมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมครั้งนี้ เป็นการทบทวนผลดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยได้ขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลไปยังส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือการประเมิน ITA เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำข้อมูลมาพัฒนาแนวทางการดำเนินงานในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล