ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหิดล งดรับของขวัญหรือของกำนัลปีใหม่ พ.ศ. 2563
June 28, 2023

ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับ ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และตลอดจนบุคลากรทุกท่าน
งดรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เปลี่ยนของขวัญ เป็น “คำอวยพร” ผ่านบัตรอวยพร หรือ ส่งข้อความช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตจากทุกท่าน