การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม