การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาจัดทำเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกำหนดให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบการประเมินดังกล่าวตามแบบรายงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา