มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
February 19, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี ผู้อำนวยการ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล