ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
February 19, 2024

ม.มหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี ผู้อำนวยการ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกระดับ และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล