ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566
December 28, 2023
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
January 26, 2024

ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีและมอบรางวัลส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 24/2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รางวัลส่วนงานและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

  • ระดับ A (MU ITA Awards) จำนวน 13 ส่วนงาน ได้แก่

1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
3. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
4. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
5. วิทยาเขตกาญจนบุรี
6. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
7. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
8. คณะพยาบาลศาสตร์
9. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
10. คณะสาธารณสุขศาสตร์
11. คณะศิลปศาสตร์
12. โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
13. คณะวิทยาศาสตร์

  •  รางวัล (Best MU ITA Award) ได้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  •  รางวัล (MU ITA Awards : Best OIT) 2 ส่วนงาน ได้แก่

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
2. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

  •  รางวัล (MU ITA Award : Best IIT) ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
  •  รางวัล (MU ITA Award: Best EIT) ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพและข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

https://mahidol.ac.th/th/2023/mahidol-university-awards2022/