มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่วนงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด
ด้านการจัดการศึกษา
1 ขั้นตอนการรับสมัครวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา 30 เมษายน 2567
2 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำปีการศึกษา 2566 กองกิจการนักศึกษา 30 เมษายน 2567
3 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาประจำภาคการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติให้กับรายวิชาต่าง ๆ (ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล LRC) คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
5 คู่มือปฏิบัติงานกรรมการคุมสอบนักศึกษาแพทย์สอบปรนัยด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 เมษายน 2567
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1 คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 30 เมษายน 2567
2 ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำ MTA และ DSA สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 30 เมษายน 2567
3 แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 30 เมษายน 2567
4 ขั้นตอนการทำงานวิจัยในผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  30 เมษายน 2567
ด้านการบริการวิชาการ
1 ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำ MoU และ MoA สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 30 เมษายน 2567
2 ขั้นตอนการจัดประชุม / อบรม / สัมมนา คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
ด้านการบริการสุขภาพ
1 ขั้นตอนบริการหน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (Mahidol Health) กองกิจการนักศึกษา 30 เมษายน 2567
2 ขั้นตอนการช่วยเหลือในกรณีพบผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน Emergency Case (พื้นที่เขตศาลายา) กองกิจการนักศึกษา  30 เมษายน 2567
3 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง : คำร้องขอประวัติการรักษาผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  30 เมษายน 2567
4 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : การนัดหมาย/ยกเลิกนัด ผู้มารับบริการคลินิกพิเศษฯ กรณี มาติดต่อด้วยตนเอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  30 เมษายน 2567
ด้านการบริหารจัดการ
1 คู่มือการร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เรื่องร้องทุกข์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
กองกฎหมาย 19 เมษายน 2567
2 คู่มือการทำงานด้านคลัง กองคลัง 19 เมษายน 2567
3 คู่มือเลขานุการการตรวจประเมิน (ในระดับส่วนงาน) กองพัฒนาคุณภาพ 19 เมษายน 2567
4 คู่มือการปฏิบัติงานของงานบริหารจัดการความเสี่ยง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 19 เมษายน 2567
5 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ศูนย์ตรวจสอบภายใน 19 เมษายน 2567
6 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย 30 เมษายน 2567
7 ขั้นตอนการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 30 เมษายน 2567
8 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการควบคุมคลังวัสดุโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 เมษายน 2567
9 คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในการสั่งจ้างทำแล็บทันตกรรมของคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 เมษายน 2567
10 คู่มือปฏิบัติงานการสอบสวนวินัยบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 เมษายน 2567