มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่วนงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด
ด้านการจัดการศึกษา
1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 19 เมษายน 2567
2
3
4
5
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1
2
3
4
5
ด้านการบริการวิชาการ
1
2
3
4
5
ด้านการบริการสุขภาพ
1
2
3
4
5
ด้านการบริหารจัดการ
1 คู่มือการปฏิบัติงาน กองกฎหมาย 19 เมษายน 2567
2 คู่มือการทำงานด้านคลัง กองกฎหมาย 19 เมษายน 2567
3 คู่มือเลขานุการการตรวจประเมิน (ในระดับส่วนงาน) กองพัฒนาคุณภาพ 19 เมษายน 2567
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 19 เมษายน 2567
5 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ศูนย์ตรวจสอบภายใน 19 เมษายน 2567
ด้านอื่นๆ
1
2
3
4
5