มาตรฐานการให้บริการ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่วนงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด
ด้านการจัดการศึกษา
1 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 30 เมษายน 2567
2 ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
3 ขั้นตอนการให้บริการเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (LRC) คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 30 เมษายน 2567
5 คู่มือเอกสารประกอบการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  30 เมษายน 2567
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1 ขั้นตอนการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ 19 เมษายน 2567
2 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 19 เมษายน 2567
3 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 19 เมษายน 2567
4 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 19 เมษายน 2567
5 ขั้นตอนการขอรับค่าตอบแทนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชการหรือผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 30 เมษายน 2567
ด้านการบริการวิชาการ
1 ขั้นตอนการรับบริการของหน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 30 เมษายน 2567
2 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ การสมัครเข้าอบรมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  30 เมษายน 2567
3 ขั้นตอนการขอรับบริการ “งานให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Clinic)” ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 30 เมษายน 2567
4 ขั้นตอนการขอรับบริการ “งานให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Consulting)” ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 30 เมษายน 2567
5 ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์  30 เมษายน 2567
ด้านการบริการสุขภาพ
1 ขั้นตอนการรับบริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 30 เมษายน 2567
2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 30 เมษายน 2567
3 คู่มือการให้บริการสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 19 เมษายน 2567
4 คู่มือการให้บริการ สำหรับผู้มาใช้บริการและการคัดกรองผู้ป่วย คณะทันตแพทยศาสตร์ 30 เมษายน 2567
ด้านการบริหารจัดการ
1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า / บุคคลภายนอก คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
2 ขั้นตอนการสมัครงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  30 เมษายน 2567