มาตรฐานการให้บริการ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ส่วนงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ข้อมูล ปรับปรุงล่าสุด
ด้านการจัดการศึกษา
1 คู่มือการให้บริการสุขภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 19 เมษายน 2567
2
3
4
5
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1 ขั้นตอนการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ 19 เมษายน 2567
2 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 19 เมษายน 2567
3 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 19 เมษายน 2567
4 แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ หน่วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 19 เมษายน 2567
5
ด้านการบริการวิชาการ
1
2
3
4
5
ด้านการบริการสุขภาพ
1
2
3
4
5
ด้านการบริหารจัดการ
1
2
3
4
5
ด้านอื่นๆ
1
2
3
4
5