สถิติการให้บริการ

ลำดับที่ ข้อมูล ส่วนงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ปรับปรุงล่าสุด
ด้านการจัดการศึกษา
1 จำนวนนักศึกษา กองบริหารการศึกษา 18 เมษายน 2567
2 จำนวนหลักสูตร กองบริหารการศึกษา 18 เมษายน 2567
3 แผนการรับนักศึกษา กองบริหารการศึกษา 18 เมษายน 2567
4 สถิติการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 18 เมษายน 2567
5 สถิติการให้บริการแบบ Walk-in กองกิจการนักศึกษา  18 เมษายน 2567
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1 ข้อมูลสถิติจำนวนการเข้ารับบริการการให้คำปรึกษาในโครงการคลินิกวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
ด้านการบริการวิชาการ
1 สถิติการใช้งาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 18 เมษายน 2567
2 สถิติจำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการห้องสมุด และ Co-working space วิทยาลัยนานาชาติ 26 เมษายน 2567
3 สถิติจำนวนลูกค้างานบริการวิชาการ (การฝึกอบรม) วิทยาลัยนานาชาติ 26 เมษายน 2567
4 จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) กองทรัพยากรบุคคล 30 เมษายน 2567
5 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 30 เมษายน 2567
6 สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน กองแผนงาน 30 เมษายน 2567
ด้านการบริการสุขภาพ
1 จำนวนผู้รับบริการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 18 เมษายน 2567
2 สถิติจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 18 เมษายน 2567
3 สถิติการให้บริการศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ 18 เมษายน 2567
4 ข้อมูลเชิงสถิติด้านการให้บริการห้องพยาบาล ชั้น5 คณะพยาบาศาสตร์ ศาลายา ปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ 18 เมษายน 2567
5 สถิติจำนวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 30 เมษายน 2567
ด้านการบริหารจัดการ
1 สถิติการให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 30 เมษายน 2567
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการเช่าใช้สถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณลานจอดรถ ปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการจอดรถยนต์ สำหรับวิทยากร / บุคลากรเกษียณ / ญาติบุคลากร ปี 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567
4 ข้อมูลสถิติจำนวนครั้งในการให้บริการจัดเลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย พ.ศ.2566 คณะพยาบาลศาสตร์ 30 เมษายน 2567