รายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ระบุ URL หรือช่องทางที่มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา กอง www.

(1) โครงสร้าง

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
โครงสร้าง กองแผนงาน https://op.mahidol.ac.th/pl/
mahidolorganization-2

(2) ข้อมูลผู้บริหาร

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลผู้บริหาร กองทรัพยากรบุคคล https://mahidol.ac.th/th/executive-2023/

(3) อำนาจหน้าที่

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด กอง

www.

(4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน กองแผนงาน

https://op.mahidol.ac.th/pl/
mahidol_university_strategic_plan_2018-2037

https://drive.google.com/file/d/
1xnUIb4fYU0bFVS_08AjVia2p0XYu6pNG/view

(5) ข้อมูลการติดต่อ

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลการติดต่อ กองบริหารงานทั่วไป

https://mahidol.ac.th/th/contact-us

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
แผนการดำเนินงานประจำปี กองแผนงาน https://op.mahidol.ac.th/pl/ita-มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี กองแผนงาน https://op.mahidol.ac.th/pl/ita-มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสถาบัน อุดมศึกษา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กอง www.
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลผลการจัดการศึกษา กองบริหารการศึกษา https://op.mahidol.ac.th/ea/information-index
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองแผนงาน https://op.mahidol.ac.th/pl/ita-มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองแผนงาน https://op.mahidol.ac.th/pl/ita-มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
นโยบายการบริหารงานบุคคล กองทรัพยากรบุคคล https://op.mahidol.ac.th/hr/hr-management
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล กองทรัพยากรบุคคล https://op.mahidol.ac.th/hr/hr-management
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล กองทรัพยากรบุคคล https://op.mahidol.ac.th/hr/hr-management
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
รายงานผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลประจำปี กองทรัพยากรบุคคล https://op.mahidol.ac.th/hr/hr-management
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กองบริหารการศึกษา https:/op.mahidol.ac.th/ea/mahidol-educational-philosophy

 

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
(1) วิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
 • ประกาศรับสมัครและกำหนดการ ปีการศึกษา 2566
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/?topic=schedule
 • หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/
cur_open_list.php?Level=M
 • ปฏิทินการศึกษา
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=20
 • ลงทะเบียนการศึกษา
https://graduate.mahidol.ac.th/StudentServiceSystem/
Registration/form_login.php
 • ตารางเรียนและการสอนทั้งหมด
https://graduate.mahidol.ac.th/grade_online/
classschedule/classschedule.aspx
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=7
 • กำหนดการสำเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2565)
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=18
(2) สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=4
 • แนวปฎิบัติของนักศึกษาในการรับบริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=6&t=5
(3) กิจกรรมนักศึกษา
 • คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
https://graduate.mahidol.ac.th/download/current-student/pdf/
Postgraduate-Student-Handbook01-th.pdf
 • Soft Skills
https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/
 • องค์การและสภานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
https://graduate.mahidol.ac.th/softskills/thai/student-organization.php
(4) บริการวิชาการ
 • สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=6
 • เรียนจริยธรรมการวิจัย (IRB)
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=5
 • MAP-C
https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/MAP-C.php
 • MAP-EX
https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/MAP-EX.php
(5) อื่นๆ
 • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=9
 • สวัสดิการ / บริการทั่วไป
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=8
 • ทุนการศึกษา
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=scholarship
 • การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/alumni/
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ กองบริหารการศึกษา https://op.mahidol.ac.th/ea/curriculum
– ข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตรไทย
https://op.mahidol.ac.th/ea/program_profile-th
 • หลักสูตรนานาชาติ
https://op.mahidol.ac.th/ea/international_program
International Student https://op.mahidol.ac.th/ea/asean
– การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต https://op.mahidol.ac.th/ea/flexi-mu
ข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=curriculum
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการ กองแผนงาน https://op.mahidol.ac.th/pl/news-and-events-2-academicserviceunit
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลผลการจัดการศึกษา กองบริหารการศึกษา https://op.mahidol.ac.th/ea/information-index
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/education-result/education-result2565.pdf
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลผลการจัดการศึกษา กองบริหารการศึกษา https://op.mahidol.ac.th/ea/information-index
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 บัณฑิตวิทยาลัย https://graduate.mahidol.ac.th/education-result/education-result2565.pdf
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลผลงานวิชาการ กองทรัพยากรบุคคล https://op.mahidol.ac.th/hr/research
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม กองบริหารงานวิจัย ผลงานวิจัย
https://op.mahidol.ac.th/ra/research_output
รางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย
https://op.mahidol.ac.th/ra/research_award/
ผลการดำเนินงานประจำปี ด้านวิจัย
https://op.mahidol.ac.th/ra/orra_document/orra_document_annual-report/

2 .ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบกฎเกณฑ์

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป http://mahidol.ac.th/th/news
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ เป็นต้น กอง www.
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้

รายงานประจำปี

กองแผนงาน https://op.mahidol.ac.th/pl/annualreportmahidol
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้

(1) มีการจัดทำรายงานทางการเงิน

ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่าย และการใช้เงินทุนและทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษา

(2) รายงานทางการเงินที่จัดทำ

มีการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้ตรวจสอบภายนอกตามมาตรฐานการตรวจสอบ

(3) มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินต่อสาธารณะในรายงานประจำปี

กอง www.
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้

ข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

กองทรัพยากรบุคคล https://uc.mahidol.ac.th/mu-council-structure

https://op.mahidol.ac.th/hr/executive

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนครอบคลุมและมีความเป็นปัจจุบัน กอง www.

(1) นโยบายด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
แสดงหลักฐานการมีนโยบายเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กอง www.

(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธรรมาภิบาล กอง www.

(3) โครงการ/กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
แสดงการรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย (ถ้ามี) กอง www.

(4) ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล

องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
สรุปผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กอง www.
 1. การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะโดยระบุรายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานและข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงาน กอง www.
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อาทิ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลอาจารย์ เป็นต้น กอง www.
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
มีการเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กอง www.
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
มีช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันที่หลากหลายมากกว่า 1 ช่องทาง กอง www.
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่ผู้ที่มารับบริการ ผู้มาติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น Web Board, กล่องข้อความถาม-ตอบ กอง www.
องค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ เอกสารหรือ URL ที่สามารถดาวน์โหลดได้
Social Network ของหน่วยงาน กองบริหารงานทั่วไป http://mahidol.ac.th/th/governance/social-media