แบบวัด OIT ระดับส่วนงาน 2567

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ระดับส่วนงาน 2567

Untitled-1-03
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
Untitled-1-04
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
Untitled-1-05
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
Untitled-1-06
ตัวชี้วัดที่ 10.1
Untitled-1-07
ตัวชี้วัดย่อย 10.2
label oit ส่วนงาน-08