การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความเป็นมาของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตพร้อมทั้งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯโดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยวางแนวทางการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มหาวิทยาลัยจะต้องมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) อยู่ในระดับสูง โดยระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) จะต้องได้ 85 คะแนนขึ้นไป และระยะที่ 2 เป็นต้นไป (พ.ศ. 2566 – 2580) จะต้องได้ 95 คะแนนขึ้นไป ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 มหาวิทยาลัยจะต้องมีธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย โดยส่วนงานต่าง ๆ จะต้องริเริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระยะที่ 3 – 4 (พ.ศ. 2571 – 2580) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 กอปรกับสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ 567 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มาเป็นเครื่องมือในการวางระบบธรรมาภิบาลของส่วนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 โดยจะเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ คือ “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ข่าว/กิจกรรม

November 8, 2023

MU ITA Awards

เอกสารประกอบการบรรยาย

คลิปวิดีโอการบรรยาย