คลิกที่ชื่อข้อมูลเพื่อดูองค์ประกอบด้านข้อมูล

ข้อ ข้อมูล ตัวชี้วัดสำหรับ ตัวอย่าง เอกสาร/แบบฟอร์ม

(ถ้ามี)

กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

O1 โครงสร้าง

  ส่วนงาน

  OP

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

  ส่วนงาน

  OP

O3 อำนาจหน้าที่

  ส่วนงาน

  OP

O4 ข้อมูลการติดต่อ

  ส่วนงาน

  OP

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ส่วนงาน

  OP

O6 Q&A

  ส่วนงาน

  OP

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  ส่วนงาน

  OP

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

  ส่วนงาน

  OP

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  ส่วนงาน

  OP

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  ส่วนงาน

  OP

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

  ส่วนงาน

  OP

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

  ส่วนงาน

  OP

O13 E–Service

  ส่วนงาน

  OP

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ส่วนงาน

  OP

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ส่วนงาน

  OP

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ส่วนงาน

  OP

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  ส่วนงาน

  OP

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  ส่วนงาน

  OP

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  ส่วนงาน

  OP

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  ส่วนงาน

  OP

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

  ส่วนงาน

  OP

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ส่วนงาน

  OP

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ส่วนงาน

  OP

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ส่วนงาน

  OP

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  ส่วนงาน

  OP

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  ส่วนงาน

  OP

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  ส่วนงาน

  OP

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  ส่วนงาน

  OP

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

  ส่วนงาน

  OP

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

  ส่วนงาน

  OP

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  ส่วนงาน

  OP

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  ส่วนงาน

  OP

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ส่วนงาน

  OP

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ส่วนงาน

  OP

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ส่วนงาน

  OP