แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาล

นโยบายและแผนด้านการพัฒนาธรรมาภิบาล

นโยบาย

  • มติคณะรัฐมนตรี
  • มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล
  • มติคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนงาน

1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 4. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (พ.ศ. 2561 – 2570)
2. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 5. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567 – 2570 (พ.ศ. 2561 – 2570)
3. กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6. ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี (Performance Agreement : PA)